Po obrazovanju diplomirani matematičar, diplomirala na Prirodno – matematičkom fakultetu u Beogradu na grupi za matematiku, Odsjek – Numerička matematika sa kibernetikom.
 
Radila kao profesor matematike u Gimnaziji Kotor (1978 – 1993), predsjednica opštine Kotor (1993 – 1995), prosvjetni inspektor za matematiku u Ministarstvu prosvjete i nauke Crne Gore ( 1995 – 2004), samostalna savjetnica u Zavodu za školstvo ( 2004 - ).
 
Učestvovala u kreiranju obrazovne reforme u Crnoj Gori, bila članica nacionalnih savjeta i komisija koje su bavile reformom obrazovanja. Učestvovala u pisanju strateških dokumenata reforme, Knjiga promjena (2001), Polaznih snova i metodologija izrade novih planova i nastavnih programa.
 
Koautor više priručnika iz oblasti obrazovanja: Interaktivna obuka – program za trenere, Uvod u građansko obrazovanje, Škola je odlučila da živi, Istraživanje humanitarnog prava, Ocjenjivanje u stručnom obrazovanjui dr. Objavljivala stručne radove u domaćim i stranim časopisima.
Radila na više projekta iz oblasti obrazovanja u zemlji i inostranstvu: Crna Gora u 21. stoljeću – eri kompetivnosti, CANU (2010), projekti iz oblasti građanskog vaspitanja/obrazovanja, projekat „Građanin“, projekti Savjeta Evrope, Upravljanje kontrovernim temama, Propusnica za demokratiju, Suočavanje sa nasiljem u školi, Demokratsko vođenje škole ka toleranciji i inkluziji, zatim projekti IPA koji su  se odnosili na uvođenje karijerne orijentacije u obrazovni sistem Crne Gore, razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija i dr.
 
Koautorka više strategija iz oblasti obrazovanja. Članica Nacionalnog savjeta za kvalifikacije.
Koordinatorka regionalnih, a zatim nacionalnih akademija o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava. Urednica brušura koje se odnose na rad akademija.
Učestvuje kao vodeći ekpert u radu EPAN tima Savjeta Evrope za obrazovanje za demokratiju i ljudska prava. 
Učestvovala na brojnim konferencijama i oruglim stolovima na temu obrazovanja u zemlji i inostranstvu.
Koautorka različitih strategija iz oblasti obrazovanja.
Učesvovalana brojnim seminarima kao učesnica i kao trener, posebno  trener trenera u oblasti obrazovanja u Crnoj Gori.